ALGEMENE VOORWAARDEN

1 DEFINITIES & BEGRIPPEN

1.1 Opdrachtnemer: "Zillion Productions" die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. "Zillion Productions" is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder de naam Zillion Productions met nummer 34206079.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden of diensten verstrekt.

1.3 Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder acteren, stem-acteren, presenteren, film, tv, theater, audio video producties, digitale media, online diensten, design en vormgeving, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht maar waarvan opdrachtnemer ze nodig achtte in het belang van de opdracht.

1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de opdrachtbevestiging óf in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

1.5 Opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van goederen tussen "Zillion Productions" en de opdrachtgever. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per mail of schriftelijk worden gegeven.

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door de opdrachtnemer en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: "Zillion Productions") gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en "Zillion Productions".

2.2 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat "Zillion Productions" begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De opdrachtgever bevestigt de opdracht die "Zillion Productions" online aanlevert, per mail door een handtekening te zetten op de offerte/opdrachtbevestiging.

2.3 Aanvullende mondelinge afspraken en/of opdrachten binden "Zillion Productions" pas nadat deze schriftelijk door "Zillion Productions" zijn bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden zijn dan ook op die mondelinge afspraken en/of opdrachten van toepassing.

2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door "Zillion Productions" uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 "Zillion Productions" behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

3 OPDRACHT & OFFERTE

3.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. "Zillion Productions" is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3.2 Prijzen zijn exclusief BTW, werkelijke reiskosten, mogelijke overnachtingen en sejour, tenzij anders aangegeven. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan "Zillion Productions" verstrekte gegevens waarop "Zillion Productions" de offerte baseert.

4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Een overeenkomst van opdracht tussen "Zillion Productions" en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat "Zillion Productions" een schriftelijk of mondeling door opdrachtgever verstrekte opdracht en/of dienst accepteert.

4.2 "Zillion Productions" zal de opdracht en/of dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op "Zillion Productions" rust echter slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverbintenis, hetgeen wil zeggen dat "Zillion Productions" niet garant staat voor het succes en welslagen van haar opdrachtuitvoering en/of dienstverlening noch voor de mate waarin deze opdrachtuitvoering en/of dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel. "Zillion Productions" is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.

4.3 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door "Zillion Productions" mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie, gegevens of materialen, waarvan "Zillion Productions" aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan "Zillion Productions" zijn verstrekt, heeft "Zillion Productions" het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4.4 Een door "Zillion Productions" opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht en/of dienst is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele levertijden worden in principe bij benadering vermeld en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding. Indien de oplevertermijn een fatale termijn betreft dan wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld dan wel gedurende de overeenkomst in overleg bepaald.

4.5 "Zillion Productions" behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

4.6 "Zillion Productions" kan, in het kader van zijn opdracht, te allen tijde deskundigen of specialisten inschakelen van binnen en buiten haar eigen discipline.

4.7 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

4.8 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opdracht, schriftelijk aan "Zillion Productions" meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht en/of dienst volledig te hebben aanvaard.

5 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

5.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de AFDRACHT van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot ‘Bumarechten’).

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste TOESTEMMING van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.

5.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het HANDELEN en NALATEN van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals (doch niet uitsluitend) deelnemers en bezoekers van een evenement.

6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Opdrachtgever vrijwaart "Zillion Productions" voor aanspraken van DERDEN (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

6.2 Eventuele door "Zillion Productions" verstrekte ADVIEZEN zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.3 "Zillion Productions" is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de OPKOMST van de deelnemers aan of bezoekers van een evenement of bijeenkomst.

6.4 "Zillion Productions" is niet aansprakelijk voor schade aan GOEDEREN die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.

6.5 "Zillion Productions" is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige INFORMATIE.

6.6 "Zillion Productions" is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de DEKKING van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

6.7 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove SCHULD dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van "Zillion Productions", dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 2.500, -.

6.8 Alle VORDERINGSRECHTEN en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens "Zillion Productions" heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door "Zillion Productions" te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

7 FACTUREREN & BETALINGEN

7.1 "Zillion Productions" stuurt via e-mail de FACTUUR VOORDAT werkzaamheden worden verricht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

7.2 Tenzij anders overeengekomen mag "Zillion Productions" een tussentijdse factuur in rekening brengen van 50% van de totaalprijs. De overige kosten worden in rekening gebracht na oplevering.

7.3 BETALINGEN dient de opdrachtgever te voldoen binnen 21 dagen na factuurdatum. Als de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente (www.wettelijkerente.net). Ook betaalt de opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten van minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- euro.

7.4 Indien de opdrachtgever de BETALINGSVERPLICHTINGEN zoals beschreven in art. 3.3 niet nakomt, dan is het de opdrachtgever niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk te gebruiken.

7.5 Indien de opdrachtgever het werk niet exploiteert, ontslaat dit de opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

7.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van "Zillion Productions" en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens "Zillion Productions" onmiddellijk opeisbaar zijn.

8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Opdrachtgever is dan wel wordt uitsluitend RECHTHEBBENDE van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die "Zillion Productions" in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.

8.2 Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te RESPECTEREN. Indien "Zillion Productions" door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever "Zillion Productions", zijn werknemers en/of door hem ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.

8.3 "Zillion Productions" heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht, op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze te (laten) vermelden of verwijderen.

8.4 Tenzij anders overeengekomen mag "Zillion Productions" op website en sociale media verwijzen naar gemaakt werk ter promotie van "Zillion Productions".

8.5 Na het voltooien van de opdracht en/of dienst hebben noch de opdrachtgever noch "Zillion Productions" jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

9 OVERMACHT, WIJZIGING & ANNULERING

9.1 Als in het geval van OVERMACHT de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang uitgevoerd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen en (iii) nationale rouw) behoudt "Zillion Productions" het recht op volledige vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). "Zillion Productions" adviseert de Opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.

9.2 Indien een tussentijdse WIJZIGING van de opdracht en/of dienst of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal "Zillion Productions" de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht en/of dienst op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

9.3 Het ANNULEREN van de opdracht kan alleen per e-mail. Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever honorering verschuldigd voor de tot dan toe bestede uren, tegen een vergoeding van het geldende uurtarief exclusief btw. Indien op het moment van annulering de gemaakte kosten van "Zillion Productions" hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in dit artikel, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan "Zillion Productions" te vergoeden.

10 PERSOONSGEGEVENS

10.1 Door het aangaan van een overeenkomst met "Zillion Productions" wordt aan "Zillion Productions" toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal "Zillion Productions" uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

11 OVERIG

11.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.2 Op de overeenkomst tussen "Zillion Productions" en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar "Zillion Productions" is gevestigd, dit ter keuze van "Zillion Productions", kennis van geschillen tussen "Zillion Productions" en opdrachtgever.